Не гљат подалеку од носот. Не го гљат пасмото, туку го гљат влакното.

© Pesna.org. Sayings collected by: Goce Mitrevski.